2019 ГОДНПАШУСКИЙ РАЙОН

О  внесении изменений в решение Шуского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 39-2 о бюджете города Шу  и сельских  округов на 2019-2021годы

 

«2019-2021 жылдарға арналған Шу қаласы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Шу аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 39-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы               Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9, 109-1 баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының  2001  жылғы  23  қаңтардағы  Заңының  6  бабына  сәйкес    және  «2019-2021  жылдарға  арналған аудандық бюджет туралы» Шу аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 38-3 шешіміне  өзгерістер енгізу туралы» Шу аудандық  мәслихатының  2019 жылғы  қазандағы                   № — шешімі негізінде (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік                 тіркеу тізілімінде №4293 болып тіркелген) аудандық мәслихат                                    ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:          1. «2019-2021 жылдарға арналған Шу қаласы және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Шу аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 39-2 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4069 болып тіркелген, 2019 жылғы 15 қаңтарда Казақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде электроннық түрде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:         1 тармақта:       1.10 Төле би ауылдық округі:                  1) тармақшада: «1060318» сандары «948172» сандарымен ауыстырылсын; «993580» сандары «881434» сандарымен ауыстырылсын;          2) тармақшада: «1070015» сандары «957869» сандарымен ауыстырылсын; 1.12 Шу қаласы: 1) тармақшада:  «754562» сандары «764562» сандарымен ауыстырылсын; «553799» сандары «563799» сандарымен ауыстырылсын; 2) тармақшада: «788348» сандары «798348» сандарымен ауыстырылсын;          Аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.           2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың экономика, қаржы, бюджет, салық, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту, табиғатты пайдалану, өнеркәсіп салаларын, құрылысты, көлікті, байланысты, энергетиканы, ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлікті өркендету, жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы шарттар жобаларына қарау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.          3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2019 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

О  внесении изменений в решение Шуского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 39-2 о бюджете города Шу  и сельских  округов на 2019-2021годы     В соответствии со статьями 9, 109-1 Бюджетного Кодекса  Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 6 Закона  Республики Казахстан         от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и на основании решения Шуского районого маслихата 23 июля 2019 года № 49-4 «О внесении изменений  в решение Шуского районого маслихата от 21 декабря 2018 года № 38-3 «Об районном бюджете на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4293) районный  маслихат Р Е Ш И Л : 1. Внести в решение Шуского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 39-2 «О бюджете города Шу  и сельских округов на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4069, опубликовано 15 января 2019 года в Эталонном контрольном банке  нормативных правовых актов Республики Казахстан в электроном виде) следующие изменения: в пункте 1:                   1.10 Толебийский сельский округ:           в подпункте 1): цифры «1060318» заменить цифрами «948172»; цифры «993580» заменить цифрами «881434»;           в подпункте 2): цифры «1070015» заменить цифрами «957869»;          1.12  Город Шу: в подпункте 1): цифры «754562» заменить цифрами «764562»; цифры «553799» заменить цифрами «563799»;           в подпункте 2): цифры «788348» заменить цифрами «798348»;             Приложения 1 к указанному рещению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.              2.   Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по экономике, финансов, бюджету, налогу, развитию местного самоуправления, природопользованию, промышленности, строительства, транспорта, связи,  энергетики, развитии  сельского хозяйства и предпринимательства и рассмотрению проектов договоров по закупу земельных участков и прочего недвижимого имущества.                   3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2019 года.

Пікір қалдыру